ارتباط با اعضا شرکت:

 مدیر عامل

سید محمد جعفر زوار

تلفن داخلی:1000 

مدیر کنترل کیفی

حسن قلبی

تلفن داخلی:1006 

 مدیر اجرایی

محمد دهقانی

تلفن داخلی:1004 

 قائم مقام مدیر عامل

سید علی زوار

تلفن داخلی:1008 

 مدیر بازرگانی

تکتم خزاعی نژاد

تلفن داخلی:1001 

مدیر طرح و برنامه

سید امیررضا نوروزی مهر

تلفن داخلی:1005 

ارتباط با ما از طریق سایت: